Menu Zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep.DogCare.com.pl  ( aktualizacja dn. 30.06.2020r. )

Sklep internetowy, działający pod adresem www.DogCare.com.pl,  prowadzony jest przez: DogCare z siedzibą w Warszawie przy ul. Kormoranów 14a, 02-836 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-299-85-20, REGON 141599648 („Sprzedawca”).

I.    Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.DogCare.com.pl („Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.
 2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.

II.    Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
  • poprzez stronę internetową www.DogCare.com.pl,
  • telefonicznie pod nr telefonu +48 601-98-00-44,
  • pocztą elektroniczną pod adresem info@dogcare.com.pl
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 5. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od zaksięgowania przelewu na koncie.
 6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK pod numerem telefonu +48 601980044
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od umowy.
 9. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

III.    Ceny towarów

 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
 2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt IV ppkt 3 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 7 poniżej.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 8. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane.
 9. Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt V niniejszego Regulaminu.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 13. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

IV.    Dostawa

 1. Wysyłkowa
  • Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
  • Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
  • Zamówienie złożone i opłacone realizowane jest do 14 dni roboczych. W przypadku braku towaru czas realizacji zamówienia może się wydlużyć o czym klient jest informowany niezwłocznie.
  • Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Koszty dostawy:
  • kurier    –   16.50 zł,
  • Inpost paczkomat – 12.00 zł

V.    Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem płatności online Przelewy24

Dane do przelewu:

DOG CARE ul.Kormoranów 14a ,02-836 Warszawa
Konto Bankowe: Multibank 67 1140 2017 0000 4202 0927 4293
Tytuł przelewu: numer zamówienia

VI.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 9 i pkt 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres: Dog Care ul Kormoranów 14a, 02-836 Warszawa
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: DogCare ul Kormoranów 14a 02-836 Warszawa, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 8. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę (Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych, tj. koszty dostawy do Paczkomatu Inpost wynoszące 12zł.
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  • której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

VII.    Rękojmia; Gwarancja; Reklamacja

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, na adres: DogCare ul Kormoranów 14a 02-836 Warszawa
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
 8. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.
 9. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 10. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

VIII.    Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

X.    Postanowienia końcowe

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą: (a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy: DogCare ul Kormoranów 14a 02-836 Warszawa; (b) za pośrednictwem strony internetowej: www.DogCare.com.pl; (c) pod adresem poczty elektronicznej: info@dogcare.com.pl; (e) na numer telefonu +48 601980044.
 2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2016 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.
 5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.Dogcare.com.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.